Skip to main content
Vrijdag 31 mei & zaterdag 1, zondag 2 en maandag 3 juni 2024

Champagnewandeling De Panne 2024

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.boulevarddechampagne.be met betrekking tot de op de website aangeboden diensten. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Boulevard De Champagne verbindt er zich toe alle mogelijke inspanningen te leveren om de goederen op juiste, duidelijke en volledige wijze te beschrijven en voor te stellen. BoulevardDeChampagne.be garandeert evenwel niet de juistheid, de duidelijkheid of de volledigheid van de voorstelling van de op de webshop aangeboden goederen. BoulevardDeChampagne.be is op generlei wijze aansprakelijk voor onjuistheden, onduidelijkheden en / of onvolledigheden in de voorstelling van de goederen op de webshop, alsook voor eventuele schade die daaruit voor de koper of voor derden zou voortvloeien.

2. IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Look I Like is een onderdeel van EMO bv met haar maatschappelijke zetel op

Brugsesteenweg 53, 8450 Bredene
De vestigingsplaats van Look I Like bevindt zich op Brugsesteenweg 53, 8450 Bredene.

BTW: BE 0539 866 960
info@boulevardechampagne.be

3. PRIJS, BELASTING EN VERPAKKINGS- EN VERZENDINGSKOSTEN

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. BoulevardDeChampagne.be behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

De eventuele kosten, belastingen, douane- en invoerrechten alsmede de vormvereisten die verbonden zijn aan leveringen buiten België vallen volledig ten laste van de koper. BoulevardDeChampagne.be is op generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van bepaalde betalings-, belastings- en / of aangifteverplichtingen die verbonden zijn aan leveringen buiten België.

4. TOTSTANDKOMING VAN DE VERKOOPOVEREENKOMST

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard,Maestro, Bancontact, Paypal, Klarna en overschrijving. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Om een ticket aan te kopen volstaat het om het aanvraagformulier in te vullen.

5. BETALING

Online betalen kan met een Bancontact, Maestro, Visa of Mastecard, Paypal, Klarna. Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. In geval de koper opteert voor betaling via bankoverschrijving, is het door de koper verschuldigde bedrag betaalbaar binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt hoe dan ook pas verzonden vanaf het ogenblik dat BoulevardDeChampagne.be de betaling heeft ontvangen op haar zichtrekening. Indien de koper in gebreke blijft binnen voormelde termijn van zeven (7) kalenderdagen de verschuldigde prijs integraal te voldoen, vervalt de verkoopovereenkomst. Het eventuele betaalde bedrag wordt zo snel mogelijk teruggestort door BoulevardDeChampagne.be aan de verkoper.

Alle bestellingen worden verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van BoulevardDeChampagne.be . Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan info@BoulevardDeChampagne.be gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Tot op het ogenblik van integrale betaling door de koper, blijven de tickets beschikbaar voor verkoop door Look i Like. De eigendomsoverdracht vindt plaats van zodra de e-tickets aan de koper werden bezorgd bij wijze van e-mail.

Geen enkel gegeven of foto’s van onze site mogen gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

8. GARANTIE EN KLACHTEN

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@BoulevardDeChampagne.be.  We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Zoals vermeld  in deze algemene voorwaarden, is de koper ertoe gehouden BoulevardDeChampagne.be te verwittigen wanneer de diensten gebreken vertonen via info@BoulevardDeChampagne.be en voorzien van de nodige beschrijving en foto’s van de gebreken, en zulks binnen de 5 kalenderdagen volgend op de levering bij de koper. BoulevardDeChampagne.be verbindt er zich toe binnen redelijke termijn de gebreken te verhelpen conform de verplichtingen die haar krachtens de van toepassing zijnde Belgische wetgeving worden opgelegd.

De koper kan zijn klachten eveneens richten aan de vestiging van Look i Like, te Brugsesteenweg 53, 8450 Bredene.

9. HERROEPINGSRECHT 

De koper kan het herroepingsrecht niet inroepen, de geleverde diensten betreffen een toegangsticket voor de Champagnewandeling op een vastgelegde datum.

10. SCHADEBEDING

§ 1. Bij niet voldoening door een Partij van haar betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijnen is de in gebreke blijvende Partij bovendien aan de andere gerechtigde Partij bovenop het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan tien (10) % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 50,-.

11. PRIVACY

De gegevens van onze klanten worden niet aan derden doorgegeven. BoulevardDeChampagne.be mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten en afhandeling van de bestellingen. De koper heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan info@BoulevardDeChampagne.be

Het uitgebreide privacybeleid is van toepassing.

12. AANSPRAKELIJKHEID

Eventuele storingen van, onderbrekingen van of fouten op de website en de webshop doen noch in hoofde van de Gebruiker, noch in hoofde van derden enig recht op schadevergoeding ontstaan. Zo is BoulevardDeChampagne.be niet aansprakelijk voor eventuele overdracht van virussen of malware via de website of de webshop.

13. OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productie onderbrekingen, werkkrachten, transport vertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, pandemieën, beslissingen van overheden die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

In geen geval geeft overmacht het recht op terugbetalingen.

Boulevard De Champagne / Champagnewandeling De Panne is een organisatie van Look i Like BV – BE0539866960 – Brugsesteenweg 53, 8450 Bredene